1 1/2" Poly X Sanitation Hose 12 1/2' Lgth.

Item
016-10511-24